ಯಡೆಯೂರಪ್ಪನ  ಬಾಯಾಗ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಗಲಾಗ ದೊಣ್ಣೆ

ಯಡೆಯೂರಪ್ಪನ  ಬಾಯಾಗ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಗಲಾಗ ದೊಣ್ಣೆ

ಎನ್ಪಾ ಬಸಣ್ಣಾ... ಜೋರೈತಲ್ಲೋ?. ಎನೀದು.. ಅನ್ ಸೈಜ್ ಅಂಗಿ-ಚೊಣ್ಣ! ಕೈಯಾಗ "ಯಾಲಾಕ್ಕಿ ಮಾಲಿ, ಶಾಲು-ಶಲ್ಯೆ, ಹಣ್ಣು-ಹಂಪ್ಲಾ" ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿರದ್ ನೋಡಿದ್ರ ನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಸ್ ಹತ್ತಾಕ ನಿಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಕೈತಿ. ಅಂತು -ಇಂತೂ ನಿಮ್ಮ  ಯಡ್ಯೂರಪ್ಪ ಸಿಎಂ ಆದ್ರಲ್ಪಾ.....! "ಸಿಎಂ ಆಗ್ಯಾಕ ಏನೇಲ್ಲಾ ನಾಟ್ಕಾ ಆಡಿದ್ರು, ವಿಧಾನಸೌಧದ ಒಳ್ಗ ಹೆಂಗ್ಯ ಇದ್ರು..... ಕೈಕಟ್ ಬಾಯಿಮುಚ್ಚ"? ಅಂತು ಅವ್ರ ಆಸೆ ಈಡೇರ್ತಲ್ಪಾ. ಈಗರ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕೈತೆ ಇಲ್ಲ?.

ಕಾಕಾರ... ಮೊದ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಗಳ್ಗೆ ತಿದ್ದಪಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರೀ.... ಈಗ ನಮ್ಮ "ಸಿಎಂ ಸಾಹೇಬ್ರು ಯಡ್ಯೂರಪ್ಪ ಅಲ್ಲ...  ಯಡೆಯೂರಪ್ಪ"  ಅದ್ನ ಮೊದ್ಲ ತಿಳ್ಕಕೊಳ್ಳ್ರೀ. ಹಂಗ್ "ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಗಾ ಇಲ್ಲಾಂತ ಹೆಂಗ್ಯೆಂಗರ ಬಾಯಿ ಹರಿ ಬೀಡಬ್ಯಾಡ್ರೀ", ಬಾಯ್...  ಅದೇನ್ ಬೊಂಬಾಯ !. "ಇನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ಯಡೆಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ  ಇನ್ನ ನೀವು ಹೆಂಗ್ಯ ಬೇಕಂಗ್ ಹೇಳ್ಕಿ ನೀಡಾಕ ಹೋಗಬ್ಯಾಡ್ರಿ.... ಯಾರರ ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೇಳ್ಸಿಕೊಂಡ್ರ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಬರಿ ಹಾಕ್ತಾರ.? ಬಾಳಾ ಎಚ್ಚರಿಕಿಂದ ಮಾತಾಡ್ರಿ"  ಇನ್ನ ನೀವು ಊಹೆ ಮಾಡಿದಂಗ್ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರ್ಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ದು ಖರೆ, ಯಾಕಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಯಡೆಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರು  ಬಾಳಾ ದಿವ್ಸದಮ್ಯಾಲ್ ಸಿಎಂ ಆಗ್ಯಾರ್ ಅದ್ಕ ಅವ್ರ ಕಂಡು ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ರಾತು ಅಂತ್ ಹೊಂಟಿದ್ದೆ.., ಅಷ್ಟ್ರಾಗ ನೀವು ಬಂದ್ರೀ.....!

ಅಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಮ ಯಡ್ಯೂರಪ್ಪ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದ ತಡಾ ಒಮ್ಮಲೇ ಆ ಮನುಷ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಗಾನ್!, ಇನ್ನ ನಿನ್ನೆ-ಮೊನ್ನೆ ನಡ್ಕೊಂತ್ ಓಡಾತ್ತಿದ್ದ ನೀ...ಈಗ ನೋಡಿದ್ರ ಕಾರನ್ಯಾಗ ಓಡ್ಯಾಡಾಕ ಹತ್ತೀ...ಏನ್ ನಿಮ್ಮ  ಹಕಿಕತ್ತು?.  "ಸಿಎಂ ಆದತಕ್ಷ್ಣಾ  ಯಡ್ಯೂರಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಅದೆಂಗ್ ಯಡೆಯೂರಪ್ಪ ಅಂತ್ ಹೆಸ್ರು ಬದ್ಲಾತೋ"?.  "ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ ತಕ್ಷ್ಣಾ ಮನುಷಾ ಬದ್ಲಾಕ್ಕಾನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಆದ್ರ ನೀ ಹೇಳದ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ ತಕ್ಷ್ಣಾ ಹೆಸ್ರು ಬದ್ಲಾಕ್ಕೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಇದ ಮೊದ್ಲ ನಾ ಕೇಳೋದು..!.ಅದೆಂಗ್ ಹೆಸ್ರು ಬದ್ಲಾಗೇತೋ ಬಿಡ್ಸಿ ಹೇಳೋ"?.

ಏನ್ರೀ...ನೀವು. 2018ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಾಗ "ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ನಮ್ಮ ಯಡೆಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರ ಜಾತ್ಕಾನ ಹಿಂದ್ಕ-ಮುಂದ್ಕ, ಅಡ್ಡ-ಉದ್ದ ತಿರುವಿ ರವ್‍ಕಾಜ್ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಹೊಳ್ಳಾಬಳ್ಳಾ ನೋಡಿ, ಅದ್ರಾಗಿನ ದೋಷಾ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಇನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸ್ರ ಬದ್ಲಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರೀ.... ಯಡ್ಯೂರಪ್ಪ ಬದ್ಲು ಯಡೆಯೂರಪ್ಪ ಅಂತ್ ಹೆಸ್ರ ಬದ್ಲಾಸಿಕೊಳ್ಳ್ರೀ ಈ ಹೆಸ್ರು ಬದ್ಲಾದ್ರ ಆ ಹರಿಹರರು ಬಂದ್ರು ನಿಮ್ಗ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಾ ತಪ್ಪಸಾಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ" ಈಮಾತು ನೂರಕ್ಕ ಮುನ್ನೂರು ಖರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರು ತಮ್ಮ ಹೆಸ್ರ ಬದ್ಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೆಸ್ರು ಇನ್ನಮ್ಯಾಕ  "ಯಡ್ಯೂರಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಯಡೆಯೂರಪ್ಪ" ಈ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಹೆಸ್ರುಗಳು ನನ್ನವ್ ಇರ್ತಾವು ಅಂತ್ ಇಲೇಕ್ಷನ್ ಆಪೀಸರ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಸಿ ಹೆಸ್ರ ಬದ್ಲಾಸಿಕೊಂಡು ಇಲೇಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರ "14 ತಿಂಗ್ಳು ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು  ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದ್ ಸಮ್ನ ಕಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದಾ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರೀಗೆ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚೆ ಸಿಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡಾ ಆತು ನೋಡ್ರೀ"...!

ಲೇ...ಲೇ ಬಸ್ಯಾ ನೀ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಅಂತ್ ಯಾರ್ನ ಕರ್ಯಾಕ ಹತ್ತೀ ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗ ಗೊತ್ತೈತಿ ಮಗ್ನ.! ಈ ಗ್ರಹಗಳಿಂದಾನ ನಿಮ್ಮ ಯಡ್ಯೂರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರೋದು ತಿಳ್ಕಾ..    

ಅಲ್ರೀ ಕಾಕಾ "ಕುಮಾರಣ್ಣನ್, ಸಿದ್ದ್ರಾಮಣ್ಣನ್ , ದೊಡ್ಡಗೌಡ್ರನ್, ದೊಡ್ರಾಮಣ್ಣನ್ ಹಂಗ್ ಅನ್ನಾಕ ಆಕ್ಕೈತ್ರೀ. ಅವ್ರೆಲ್ಲಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯ್ಕರು"್ರ...ಅವ್ರನ್ನ ಹಂಗೆಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಾ-ಗತಿಗೆ ಹೊಲ್ಸಾಕ್ ಆಕೈತೇನ್ರೀ. ಅವ್ರೆಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಹಗಳು.

ಹೌದು...ಈ ದೊಡ್ರಾಮಣ್ಣನ್ ಯಾರೋ..?

ಏ... ಅದರಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡೋರಲ್ಲ, ಅದ್ಕ ದೊಡ್ರಾಮಣ್ಣ ಅಂತ್ ಹಂಗ್ ಅಂದೆ...! ಆದ್ರ "ಈ ಸಿದ್ದ್ರಾಮಣ್ಣ, ದೊಡ್ರಾಮಣ್ಣ ಈ ಗ್ರಹಾ-ಗತಿನ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ"! . ನಾನು ಜೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದ ಇರೋ ಸತ್ಯಾನ ಹೇಳ್ದೇ. "ಅವ್ರ್ನ ಹಂಗೆಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟ ಗ್ರಹಗಳ್ಗೆ ಹೋಲ್ಸಿದ್ರ ಹಿಂದ್ಯಾಗ ಹಿಡ್ದ ತದ್ಕಿದ್ರು ತದ್ಕಬೋದು ಅವ್ರು"..? ಆದ್ರ ಗೌಡ್ರು, ರೇವಣ್ಣಗ್ ಈ ಮಾತು ಒಪ್ಪಿದ್ರ ತಪ್ಪು ನಂದಲ್ಲಾ, ಈ ಗ್ರಹಾ-ಗತಿಗಳ್ದು ನೋಡ್ರೀ....! ಪಾಪಾ ರೇವಣ್ಣ,  "ಕುಮಾರಣ್ಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೀಟಿನ್ಯಾಗ ಮುಂದವರಿಲಿ ಅಂತ್ ಕಂಡ ಕಂಡ್ ದೇವ್ರ ಗುಡಿಗೆ ಬರಿಗಾಲಾಗ ತಿರುಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಾನಾ ಹರ್ಕಿ ಕಟಿಗೊಂಡ್ರು"...! ಆದ್ರ "ದೇವ್ರು ಅದೇಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವೋ ಏನೋ  ಚೈನಿ ಹೊಡ್ಯಾಕ್"?, "ಪಾಪಾ ರೇವಣ್ಣನ ಬರಿಗೈ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅವು ಶೆಟಗೊಂಡ ಬಿಟ್ಟವೋ ಏನೋ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರೀ". 

ಲೇ ..ಲೇ "ಬರಿಗೈ ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲೋ ಬರಿಗಾಲ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನು" ...!, ಒಟ್ಟಿನ್ಯಾಗ ಸಂ"ತೃಪ"್ತ "ಶಾಸಕರು ಬಾಂಬೆದಾಗ ಇದ್ದಕಂಡ್ ಕುಮಾರಣ್ಣನ್ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚೆಕಾಲ ಮುರ್ದ ಕುಮಾರಣ್ಣನ್ ಅಕಾಡದಾಗ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗಿಸಿಬಿಟ್ರು".......!

ಹಂಗಾರ "ರೊಕ್ಕದ ಸೇವಾದ ಮುಂದ ರೇವಣ್ಣನ ಬರಿಗಾಲ ಭಕ್ತಿ ಕೆಲ್ಸಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದಂಗಾತು"...? ಆತು ಬಿಡು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತ್ಪಾ ನಿಮ್ಮ ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರ ಹಣೆಬರಹಾ....?.

"ವಿಧಾನಸೌಧದ ಒಳ್ಗ ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ದ್ರಾಮಣ್ಣ-ಡಿಕೆಶಿ ಶಾಂತಿಕೋರಿದಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟೈತಿ, ಇನ್ನಮ್ಯಾಗ ಪಕ್ಷಾಂತರಾ ಮೋಡೋರು ಬೆಳ್ಳಿ ತಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕಂಡು, ಅದರ ತುಂಬಾ ಕಣ್ಕಿ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸಾಗಿ ಹೇಳಿರೀ ಅಂತ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರಾ ಹೋದ್ರು ಹೋಗಬಹುದು..."?

ಈ " ದೊಡ್ರಾಮಣ್ಣ  ವಿಧಾನಸೌಧದ ಒಳ್ಗ ಸಂತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರನ್ನ ಎಂಎಲ್‍ಎ ಗಿರಿಯಿಂದ 46 ತಿಂಗ್ಳು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರ್ಡಿಸಿ  ಆದೇಶಾ ಮಾಡ್ಯಾನ್"  

ಈಗೇನ ಮಾಡಾಕ ಹತ್ಯಾವು ಇವು..? ಇನ್ನು "ಗುಂಪನ್ಯಾಗ ಮುಂಬೈದಾಗ ತಿಂಡಿ-ತೀರ್ಥ! ತಗೋಳ್ತಾ ಅಲ್ಲೆ ಅದಾವೋ ಅನರ್ಹ ಗೊಂಡಮ್ಯಾಲೆ ಮನಿ-ಮಠ ಸೇರ್ಕೋಂಡಾವೋ"

ಕೆಲ್ವು ಕದ್ದು-ಮುಚ್ಚಿ ಮನಿ ಸೇರ್ಕೋಂಡಾವು!, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ತಮ್ಮನ್ನ "ಅನರ್ಹಮಾಡಿದ್ದು ತಪೈತಿ ಅಂತ್ ಸುಪ್ರೀಕೋರ್ಟ ಮೆಟ್ಲಾ ಏರ್ಯಾವು". ಅನರ್ಹಗೊಂಡಮ್ಯಾಗ ಇವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತಂತ್ರಾಗೇತಿ, ಅತ್ಲಾಗ "ಮುಂದಿನ ಮನಿ ಅಂಗ್ಳಾನು ಹೋತು, ಇತ್ಲಾಗ ಹಿತ್ಲಮನಿ ಚಪ್ರಾನು ಹೋತು" ಅನ್ನೋಹಂಗ್ ಇವ್ಗುಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗೇತಿ. "ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಜನಾ ಚೀ...ತೂ ಅನ್ಯಾಕ ಹತ್ಯಾರ"...... ಎಂಎಲ್‍ಎ ಆಗಬೇಕನ್ನೋ ಆಸಾಮಿಗಳು ಮತ್ತ ಮೈಕೊಡ್ವಿಕೊಂಡು ಎದ್ದ ನಿಂತಾರ!. "ಚುನಾವಣೆ ಯಾವಾಗರ ಬರ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡೆತಟ್ಟೋರ ಅಂತ್ ಕುಸ್ತಿ ಅಕಾಡಕ್ಕ ಇಳ್ಯಾಕ ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿತ್ಕಂಡಾರ್". ಪಾಪಾ ಅನರ್ಹ ಆಗಿರೋ ಈ ಸಂ"ತೃಪ್ತ" ಸದ್ಯ ಮಾಜಿ ಆಗಿರೋ ಶಾಸಕರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ ಏನ ತೀರ್ಪು ನೀಡತೈತೋ ಏನೋ? ಮುಂದ್ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ? ಅನ್ನೋ ಚಿಂತಿಯೋಳ್ಗ ಹೊಟ್ಟಿಬ್ಯಾನಿ ಹಚಿಗೊಂಡಾವು...

ಹೊಟ್ಟಿಬ್ಯಾನಿ ಅಷ್ಟ ಅಲ್ಲಲೇ... ಮೈತುಂಬಾ ಬ್ಯಾನಿ ಹಚಿಗೊಂಡಾವು ಅನ್ನೂ!. ಮಾಡಿದ್ದಣ್ಣೂ ಮರಾಯಾ ಅವ್ರ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಡ್ಗಿ ಅವ್ರ ಉಣಬೇಕು, ಉಣ್ಣಲಿ ಬಿಡು..

ಅಲ್ರೀ ಕಾಕಾರ ಸ್ವೀಕರ್ ಮಾಡಿರೋ ಆದೇಶಾನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಂದ್ರ ಇವ್ರ ಗತಿ ಏನ್ರೀ...? 

ಲೇ..ಲೇ ನಾಮದ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಿನ್ಗ. "ಕೋಟ್ಟಾವಾ ವೀರಭದ್ರ ಇಸ್ಗಂಡಾವ್ ಕೋಡಂಗಿ" ಅಂತ ಆಂತಾ ಚಿಂತಾಜನ್ಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇವ್ರದಾಗತೈತಿ ನೋಡ ಮತ್ತ.

ಅಲ್ರೀ ಇವ್ರು "ಐದ್ ವರ್ಷ ಶಾಸಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಊರ ಉದ್ದಾರ ಮಾಡ್ಲಿ" ಅಂತ್ ಜನಾ ಇವ್ರನ್ ಎಂಎಲ್‍ಎ ಆಗಿ ಆರ್ಸಿದ್ದ್ರು. ಆದ್ರ ಇವ್ರು "ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಕ್ಷಾನ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಕ್ಷದವ್ರ ಹತ್ರಾ ಹೋದ್ರ ನಾವು ಮಂತ್ರಿ ಆಕ್ಕವಿ ಅಂತ್ ವಿಮಾನ ಹತ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ರು". ಏನಮಾಡೋದು ಇವ್ರ ನಸಿಬಾ ಸರಿಯಿದ್ದಂಗ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. "ಪ್ಯಾಂಟ್‍ಪಕ್ಷದವ್ರು ಇವ್ರನ ಕೈಬಿಡೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಹವಾಸನ್ ಬ್ಯಾಡಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕಿ ಪಕ್ಷಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ್ಗ ಹಾಕ್ಯಾರ್". ಇನ್ನು "ಇವ್ರ ದಯಾದಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರೋ ರಾಜಾಹುಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಕುರ್ಚೆದಾಗ ಕುಂತು ಗುಟುರ್ ಹಾಕಾಕ ಹತ್ತೇತಿ, ಇವು ನೋಡಿದ್ರ ಬೆಪ್ಪತಕ್ಕಡಾಗವು!.

ಲೇ..ಲೇ.. ತಮ್ಮ ಹಂಗೆಲ್ಲಾ ಬೆಪ್ಪ ತಕ್ಡಿ ಅಂತ್ ಇವ್ರ ಜರಿಬ್ಯಾಡ?. "ಯಾಕಂದ್ರ ಮುಂದ ಏನಾಕ್ಕತಿ ಅಂತ್ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಇವು ಇಂತಾ ದುಸ್ಸಾಹಸಕ್ಕ ಕೈಹಾಕಿದ್ದವು!". ಸದ್ಯಕ್ ಇವು ಸೋತಿರ್ಬಹುದು.... ಆದ್ರ ಮುಂದ "ಒಂದವೇಳ್ಯಾ  ಇವು ನಿತ್ಕಂಡ ಆರ್ಸಿ ಬಂದ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕ ನಡಗಾಲ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದ್ರ ಇವ್ರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ರನ್, ಗಣಮಕ್ಕಳಿದ್ರ ಅವ್ರನ್, ಗಣಮಕ್ಕಳು ಇರದ್ವರು ಹೆಣ್ಣಮಕ್ಕಳನ್ ಇಲೇಕ್ಷನಿಗೆ ನಿಲ್ಸಿ ಆರ್ಸಿ ತಂದು, ಸೆಡ್ಡು ಹೋಡ್ದರು ಹೋಡಿಬೋದು? ನೋಡು , ಹಿಂಗ್ ಅಂತ್ ಹೇಳಾಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ".... 

ಕಾಕಾರ ಈ ಸಿದ್ದ್ರಾಮಣ್ಣ, ಡಿಕೆಶಿ ಹೌಸನ್ಯಾಗ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತು ಕರೆ ಆತು ನೋಡ್ರೀ...

ಏನಂತ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು..?

ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಏನ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗ್ ನಾಟಕಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಅಲ್ರೀ ಸಿದ್ದ್ರಾಮಣ್ಣ, ಡಿಕೆಶಿ ಹೌಸಿನ್ಯಾಗ ಮಾತಾಡ ಹೊತ್ತಿನ್ಯಾಗ "ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕ ದ್ರೋಹಾ ಮಾಡಿರೂ 17 ಮಂದಿ ಸಂ"ತೃಪ್ತ"ರು.. ಹಾಳಾಗಿ ಹೊಕ್ಕಾರ, ಸತ್ಯಾನಾಶ ಆಕ್ಕಾರ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸರ್ವನಾಶ ಆಕ್ಕಾರ ಅಂತ್ ಶಾಪಾ ಹಾಕಿದ್ರು" , ಈಗ ನೋಡಿದ್ರ ಇವ್ರ ಶಾಪ ನಿಜಾ ಅನ್ನಸಾಕ ಹತ್ತೇತಿ... ನೋಡ್ರೀ. 

ಹೌದೋ ತಮ್ಮ ಹೌದು ...ಈ  ಕಾಲಾ ಅನ್ನೋದ ಐತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ತಾನ ಬುದ್ದಿ ಕಲ್ಸತೈತಿ.!  "ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನೋದು ಐತೆಲ್ಲ ಅದು ವಿಶ್ವದಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂವಿಧಾನ" ಅಂತ್ ಇಡಿ ವಿಶ್ವಾನ ಕೊಂಡಾಡತೈತಿ. "ಡಾ.ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ರು ಅದೇಷ್ಟ ದಿನ ಉಪವಾಸ, ವನವಾಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಾನು ಸುತ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾರ". ಆದ್ರ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ದನ್ "ನಾವು ಆರ್ಸಿ ಬಂದಿದ್ದೂ ಜನ್ರ ಬದ್ಕು ಎತ್ತರಸಾಕ ಅನ್ನೋ ಕಬರು ಇಲ್ದ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು... ಜನ್ರು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಬದ್ಕು ಉದ್ದಾರಾದ್ರ ಸಾಕು, ತಮ್ಮ ಖಜಾನಿ ಭರ್ತಿ ಆದ್ರ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ದುರಾಸೆ ಯಿಂದ  ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡ್ಯಾರ" " ಯಾರೋ ಬಸ್ರಾರಾದ್ರ ಇನ್ನಾರೋ ಹಡ್ದಿದ್ರಂತ್... ಇನ್ನ್ಯಾರೋ ಹೊರ್ಸ್ ಏರಿದ್ರಂತ್ ಅನ್ನೋಹಂಗ್" ಯಾರನ್ನೋ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಾಕ ಹೋಗಿ ಇವು ಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದಿರ್ಲಿ, ಜನ್ರ ಕಣ್ಣಾಗ, ಮನ್ಸಿನ್ಯಾಗ ಕಂತ್ರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾರ್ !.... ಸಾಕ ಬಿಡಪ್ಪ ಈ ಮಂತ್ರಿ-ಕಂತ್ರಿಗಳ ಸಹವಾಸ, ಎಲ್ಗೆ ಬಂತ್ಪಾ ನಿಮ್ಮ ಯಡೆಯೂರಪ್ಪನ ವಿಶ್ವಾಸ..

ವಿಶ್ವಾಸ ಆಗೇತಲ್ರೀ, ಇನ್ನ ಆರತಿಂಗ್ಳ ನಮ್ಮ ರಾಜಾಹುಲಿನ್ ಯಾರೋ ಕೇಳೋರ್ ಇಲ್ಲ.! 

ಹಂಗ್ ಅನ್ನಬ್ಯಾಡೋ, "ದಿಲ್ಲಿ ಶಾ ಮತ್ತ ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಸೇರಿ ಇಬ್ರು ಒಂದ್ ಕಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಾಹುಲಿ ಮ್ಯಾಲ ಇಟ್ಟಾವು"!, " ಸರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡ್ಸಿದ್ರ ಸರಿ... ಇಲ್ಲಾಂದ್ರ ನೋಡ್ರೀ... ಅಂತ್ ಕೈಯಾಗ ಕೋಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಯಾಕ ಹತ್ಯಾವು ಹುಷಾರಾಗಿ  ಅಧಿಕಾರ ನಡ್ಸ್ರೀ ಅಂತ್ ನಿಮ್ಮ ರಜಾಹುಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ.. ರಾಜಾಹುಲಿಗೆ ಕಿವ್ಯಾಗ ಹೇಳ್ಪಾ". ಯಾಕಂದ್ರ "ರಾಯರ ಕುದ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕತ್ತಿ ಆಗಿತ್ತಂತ್" ಅನ್ನೋಹಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಯಡೆಯೂರಪ್ಪ ಕೇವ್ಲ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಆರುವರಿ ಕೋಟಿ ಜನ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒತ್ತಿ ಹೇಳು, ಅಲ್ಲೋ  "ದ್ವೇಶದ ರಾಜಕಾರಣಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ  ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡೆಯೂರಪ್ಪ  ಇಗ ಬಾಯಾಗ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಗಲಾಗ ಡೊಣ್ಣೆ  ಅನ್ನೋಹಂಗ್ ಈಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕ  ಪಡೆ ಮೂಲ್ಕ   ಪರೋಕ್ಷಾಗಿ  ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಾಕ ಹತ್ಯಾರ". ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. "ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿನ್  ರದ್ದು ಮಾಡಿ  ಆದೇಶ ಹೊರ್ಡಸಂತಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನ್ ಇತ್ತು"..?  ಈಹಿಂದ ಸಮ್ರಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ    ಮಾಡಿದ್ದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಿಎಂ ಆದ ಮ್ಯಾಕ್ ರದ್ದಮಾಡ್ಯಾರ , "ನಿಗಮ -ಮಂಡಳಿ , ಅಕಾಡೆಮಿ ಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡೇತಿ  ನಿಮ್ಮ ಸಾಡೇಸಾತಿ ಸರ್ಕಾರ"!, "ಇನ್ನ ಕೆಎಂಎಫ್ ಚುನಾವಣ್ಯಾಗ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಾಕ ಸಾಧ್ಯನ ಇಲ್ಲಾ"?.  ಚುನಾವಣೆ ರದ್ದಮಾಡೇತಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಎಸ್‍ವೈ ಸರ್ಕಾರ. ಇದ ನಿಮ್ಮ ಬಿಎಸ್‍ವೈ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಾಗ  ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಸಂಭ್ರಮದಾಗ ಭಾಗಿ ಆಗಿ ಟಿಪ್ಪುನ ಟೊಪ್ಪಿಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೈಯಾಕ ಕತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕಂಡು ಪೋಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನ ಜನ ಇನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೆಂಗು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊಂಟಿದಿ  ಮರೀದ  ಈಮಾತು ಹೇಳಿಬಾ ...ಹುಷಾರಿಂದ ಹೋಗಿಬಾ.. ಎನ್ನುತ್ತ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡಿದ ಕಾಕಾ ತಲೆ ಕೆರೆಯುತ್ತಾ ನಡೆದ.