ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜೀನಾಮೆಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಲಿದೆ |THE DECCAN NEWS