ವಿ ಆರ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಅವರು ಕವಿ ಎಲ್.ಎನ್ ಮುಕುಂದರಾಜ್ ಜೊತೆ ನಡೆಸಿದ ಮಾತುಕತೆ. ಭಾಗ-2 /THE DECCAN NEWS

ಹಳೆಗನ್ನಡ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪಂಪ, ಕನಕದಾಸ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕುರಿತು ಲೇಖಕ ವಿಆರ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಅವರು ಕವಿ ಎಲ್.ಎನ್ ಮುಕುಂದರಾಜ್ ಜೊತೆ ನಡೆಸಿದ ಮಾತುಕತೆ. ಭಾಗ-2