ಡಾ.ವಡ್ಡಗೆರೆ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ

ಡಾ.ವಡ್ಡಗೆರೆ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ

ವೈಚಾರಿಕ

ಜನ್ನನ ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ಕಲ್ಪನೆ

ದೇವತೆಯ ಮುಂದೆ ದೇವರನ್ನು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಂಡಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಶ್ಲೀಲ ಶಬ್ದಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನ್ಯಾಯದ ನೆಲೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇವರನ್ನು...