ಚನ್ನಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ

ಚನ್ನಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ

ಕತೆ

ಅನುರೂಪ 

ಮೊದಲ ಸಲ ನೋಡಿದಾಗಿನಿಂದ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಾಟನಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅನುರೂಪ, ಅವರ ಮೈಬಣ್ಣವೇ ಮನೆ ಮಾಡಿತು. ಅದು ಅವರ ಮೈ ಬಣ್ಣವಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣವೇ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು....