ಸಿದ್ದು ಯಾಪಲಪರವಿ

ಸಿದ್ದು ಯಾಪಲಪರವಿ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಸಹನೆ, ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಕೇಂದ್ರದ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ಜಲಪ್ರಳಯ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ರಾಜಾ ಹುಲಿಯ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹುಲಿ ಸವಾರಿ...