ಜಯದೇವ್‌ ಪೂಜಾರ್‌

ಜಯದೇವ್‌ ಪೂಜಾರ್‌

ಬದುಕಿಗೊಂದು ಭಾಷ್ಯ

ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ

ಮೌನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕˌ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರುವˌ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡˌ ಸಕಲ ಚರಾಚರ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವಾಗುವ ಭಾಷೆ ಅಥವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲದು. ಒಳಗೂ ಹೋರಗೂ...

ಬದುಕಿಗೊಂದು ಭಾಷ್ಯ

ಗುಲಾಮಗಿರಿ...

ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೊಂದು ವ್ಯೂಹ ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವ್ಯೂಹ ದೈಹಿಕˌ ಮಾನಸಿಕ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯದು...( ಪರಸ್ಪರವಲಾಂಬನೆ ಬೇರೆˌ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಬೇರೆ). ತನ್ನ ಸ್ವಹಿತದ...