ಉಜ್ಜ

ಉಜ್ಜ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟ ಹಡಗಿನಂತಾಗಿದೆ ಭಾರತ

'ಉಜ್ಜ' ಪರಿವರ್ತನಾ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವವನು. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸುತ್ತಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ,...