ಕವಿತೆಯ ಗುಂಗು

ಕವಿತೆಯ ಗುಂಗು

ಶಪಿತ

~~~~

ಗಿಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಚಿಗುರುತ್ತದೆ

ಹೂವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅರಳುತ್ತದೆ

ಚಿಟ್ಟೆ

ಹಾರುತ್ತದೆ ರೆಕ್ಕೆ ಮಿಡಿದು

ನಿಶ್ಶಬ್ದ

ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಸಮ

ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ

 

ನಿರುಮ್ಮಳ ಎಲ್ಲ

 

ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ

ಕ್ರಿಯೆ-ಕಾರಣ 

ಎಂದೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲಿಸಿ 

 

ತಪ್ತ