ಸ್ವಾನುಭವ

ಶಾಲೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನೆಂಜಲು ಹುಳ

ಶಾಲೆಯ ದಾರಿ ಯಾಕೊ ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವ್ಯಥೆ ತರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಸುತ್ತಲಿನ ಕಾಡು, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ನೇರಳೆ,ಸಳ್ಳೆ, ಜಡ್ಡ್ಮುಳ್, ಕಿಸ್ಕಾರ,ಸೂರಿಹಣ್ಣು ಗರ್ಚನಹಣ್ಣು,...

ಮನೋಬಲ ಇದ್ದರೆ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು

ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ, ಕುತ್ತಲ್ಲಿ ಕೂರದ ತುಂಟಿ ನಾನು ದೂರುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಇತಿಹಾಸವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಮ್ಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದ ದಿನಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು....