ವಿಜ್ಞಾನ

3 ಡಿ ಜೈವಿಕ ಮುದ್ರಣ:ಮಾನವ ಅಂಗಗಳ ಪುನರ್ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ

ಪ್ರನಾಳ ಶಿಶು, ತದ್ರೂಪಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸಾಗಿರುವುದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಮಾನವ ಅಂಗಾಂಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಚಾಲನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ವೈದ್ಯಕೀಯ...