ವೈಚಾರಿಕ

ರಾಮ್ ದೇವ್ ಅವರ ‘ತುಳಸಿ ವಿಜ್ಞಾನ’ವನ್ನು ಬುಡಮೇಲುಮಾಡಿದ ವಿಚಾರವಾದಿ...

ರಾಮದೇವ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು  ವಿಕಿರಣವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ, ಫೋನ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ....

ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ.

ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಹೇಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಮರದ ನೆರಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೆ   ಒಂದು, ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ರಿಪ್ರೆಶ್ ನೆಸ್ ಗಾಗಿ...