ಇರುನೆಲೆ

ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು

ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೊ ಊರಿಗೋ ಅಥವಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೊ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾದರೂ...