ಬದುಕಿಗೊಂದು ಭಾಷ್ಯ

ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ

ಮೌನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕˌ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರುವˌ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡˌ ಸಕಲ ಚರಾಚರ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವಾಗುವ ಭಾಷೆ ಅಥವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲದು. ಒಳಗೂ ಹೋರಗೂ...

ಗುಲಾಮಗಿರಿ...

ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೊಂದು ವ್ಯೂಹ ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವ್ಯೂಹ ದೈಹಿಕˌ ಮಾನಸಿಕ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯದು...( ಪರಸ್ಪರವಲಾಂಬನೆ ಬೇರೆˌ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಬೇರೆ). ತನ್ನ ಸ್ವಹಿತದ...