ಕಾಕಾ ಕಾಲಮ್‌

'ಇಲೇಕ್ಷನ್ ಮುಂದ್ ಜಿಗಜಿಗ್ದ ಕೈ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಿ, ಕಾಲ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಿ ದೊಡ್ಡ...

ಅಲ್ರೀ ಕಾಕಾರ "ಗಾಡಿಮ್ಯಾಗ ಹೆಲ್ಮೀಟ್ ಇಲ್ದ ಓಡಾಡಿದ್ರ ಈ ಪೊಲೀಸ್ರು ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸಿ ಗಾಡಿ ಜೊತಿಗೆ ಈ ಬಾಡಿಗೂ ದಂಡ ಹಾಕ್ತಾರ"!. ಅದು ದಂಡ ಕಡ್ಮೀ ಅಂತಿರೇನೂ.....!...