ಇತ್ಯಾದಿ

ಭಕ್ತಿಕವಿ ಹರಿಹರನ ರಸಿಕತೆ

ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶಕ ಪಂಡಿತರು ಹರಿಹರ ಕವಿಗೆ "ಭಕ್ತಿ ಕವಿ" ಎನ್ನುವ ಲೇಬಲ್ ಹಚ್ಚಿ ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಹೊರತು ಮತ್ತೇನೂ ಹರಿಹರನ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇನೋ ಎನ್ನುವಂಥ ಮೆಣಸಿನ...