ಅಪರಾಧ

ಸರಣಿ ಕೊಲೆಪಾತಕಿ ಜಾಲಿ : ಪೊಲೀಸರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮೈಜುಮ್ಮೆನ್ನಿಸುವ...

2002 ರಿಂದ 2016ರ ವರೆಗೆ ನಡೆದ ಸರಣಿಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸರು ಕೊನೆಗೂ ಭೇದಿಸಿದರು