ವಾಣಿಜ್ಯ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಒತ್ತು : ಸ್ವದೇಶಿ...

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರೆ ಭಾರತದ ಬಹುಪಾಲು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ದುಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಕಾಡಲಿದೆ.