ಭಪ್ಪರೇ ಶವ್ವಾ!

ಮುರಗೆಪ್ಪಜ್ಜನ ಗಣೇಶ ಮರ್ದನದ ಕಥೆ

`ನಿಂದು ಉದ್ರೀ ಹೀಂಗ ಹನುಮಪ್ಪನ ಬಾಲದಂಗ ಬೆಳಕ್ಕೋಂತ ಹೊಂಟತು, ಯಾವಾಗ ತೀರಸ್ತೀ ಇದನ' ಚಾದಂಗಡಿ ಕನ್ನಮ್ಮ ಸ್ವಲಪ ಜಬರ್ದಸ್ತೀ ದನಿಯಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದಳು. ಚಾದ ಉದ್ರೀ...

ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಿನ್ನಹ ಪ್ರಸಂಗ

ಅಣ್ಣಪ್ಪನನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲು ಕಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಆಡು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕಾರು ಮರಿ, ಇದು ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಮೇಕೆ ಸೈನ್ಯ. ತೋಟವಾದ್ದರಿಂದ ಕಾಲುವೆ ಅಂಚು...