ಪ್ರಬಂಧ

ದೇವಿಯ ಮುನಿಸು….......,

ದೇವ್ರನ್ನ ಹೊಟ್ಟಿ ಪಾಡಿಗೆ ಬಳಸಿಗೊಂಡ ವ್ರಕತಿ ಇನ್ನೇನಾದೀತವ್ವಾ! ಮನಷ್ಯಾರು-ದೇವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಹೂವು-ಗಂಧದಂಗ ಇರ್ಬೇಕು, ತಕ್ಕಡಿ-ತೂಕದ ಬಟ್ಟಿನಂಗಲ್ಲ! ”ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ...

ದೇವಿಯ ಕರಾಮತ್ತು – ಭಾಗ – 3

“ ಏನ್ ಜಿಡ್ಡಿನ ಹೆಣಮಗ್ಳದಿ ನೀ ಮಾರಾಳ! ಎಷ್ಟ ಹೇಳೀದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಾಕ ತಯಾರಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದ್ದೆಲ್ಲಾ ತಲಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಗೋಳಾಡ್ತಿ. ನಂದೂ ತಲಿತಿಂತಿ. ಈ ಕಸಾನೆಲ್ಲ...

ಅಪ್ಪಯ್ಯನ ಜುಬ್ಬಾ ಮತ್ತದರ ತೋಳು..

ಇಂಥ ಅಪ್ಪಯ್ಯನ ಜುಬ್ಬಾದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಮಿನಿಜುಬ್ಬಾ ಧರಿಸಿ ನಾನೂ `ಜುಬ್ಬಯ್ಯ'ನಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ; ಅದೂ ನನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ...

ದೇವಿಯ ಕರಾಮತ್ತು!!   ಭಾಗ–2

ಅಂದು ಮಂಗಳವಾರ, ದೇವಿಯವಾರ. ಅಂದು ಅಜ್ಜಿ ಎಂದಿನಂತೆ ನಸುಕಿನಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ಚುರುಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಪೂಜೆಮುಗಿಸಿ ಬಂದ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅವ್ವ ನಾಷ್ಟಾ...