ದ್ವಾರಕಾ ನಗರಿ

ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ: 'ದ್ರಾವಿಡ ದೇಶ' ಬೇಡಿಕೆಗೆ ನಾಂದಿ..!?

ಉತ್ತರದ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ತಾರತಮ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೇ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು...