ಕತೆ

ಎಂದೂ ಮರೆಯದ ಹಾಡು

ತೆಲುಗು ಮೂಲ: ಪಸುನೂರಿ ರವೀಂದರ್, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಎಂ.ಜಿ. ಶುಭಮಂಗಳ

ಬೇಟೆ 

  ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಹಿಕ್ಕಿಮಗೆರೆ  

ಇರುವೆ ನೀನೇಕಿಲ್ಲಿರುವೆ !

ತೆಲುಗು ಮೂಲ: ಪೆದ್ದಿಂಟಿ ಅಶೋಕ್‍ಕುಮಾರ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಎಂ.ಜಿ. ಶುಭಮಂಗಳ

ಅಮುಖ್ಯ

 ಆನಂದ ಕುಂಚನೂರ

ಅತ್ತಿಹಣ್ಣು 

ತೆಲುಗು ಮೂಲ: ವೇಂಪಲ್ಲಿ ಶರೀಫ್, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ :ಶುಭಮಂಗಳ