ಕತೆ

ಅನುರೂಪ 

ಮೊದಲ ಸಲ ನೋಡಿದಾಗಿನಿಂದ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಾಟನಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅನುರೂಪ, ಅವರ ಮೈಬಣ್ಣವೇ ಮನೆ ಮಾಡಿತು. ಅದು ಅವರ ಮೈ ಬಣ್ಣವಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣವೇ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು....

ಎಂದೂ ಮರೆಯದ ಹಾಡು

ತೆಲುಗು ಮೂಲ: ಪಸುನೂರಿ ರವೀಂದರ್, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಎಂ.ಜಿ. ಶುಭಮಂಗಳ

ಬೇಟೆ 

  ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಹಿಕ್ಕಿಮಗೆರೆ  

ಇರುವೆ ನೀನೇಕಿಲ್ಲಿರುವೆ !

ತೆಲುಗು ಮೂಲ: ಪೆದ್ದಿಂಟಿ ಅಶೋಕ್‍ಕುಮಾರ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಎಂ.ಜಿ. ಶುಭಮಂಗಳ

ಅಮುಖ್ಯ

 ಆನಂದ ಕುಂಚನೂರ

ಅತ್ತಿಹಣ್ಣು 

ತೆಲುಗು ಮೂಲ: ವೇಂಪಲ್ಲಿ ಶರೀಫ್, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ :ಶುಭಮಂಗಳ