ಒಡಲ ನುಡಿ

ಹುಚ್ಚರ ಲೋಕದ ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯಗಳು !

ಹುಚ್ಚರ ಲೋಕದ ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಅವರ ಪರ ಮಾನವೀಯ ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸಬೇಕಿದೆ....