ಕರ್ನಾಟಕ-28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ಬಿಜೆಪಿ 2
ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷ 3
ಪಕ್ಷೇತರ 1